کارت خرید

سرور اختصاصی امریکا

(انتخاب گروه دیگر)

سرور A1
سرور B1
سرور B2
سرور B3
سرور C1
سرور C2
سرور C3
سرور A1
Intel L5520
2x CPU
SPEED
2.26GHZ
16x Threads
8x CORE
RAM
16GB DDR3
HDD SSD
120GB
HDD SATA
2x 500GB
NETWORK
1GB
BANDWIDTH
20TB
FREE
1IP
LOCATION
USA
198,000 تومان
ماهانه
KVM اختصاصی رایگان
سیستم عامل انتخابی
تحویل یک روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته
سرور B1
Intel X5650
2x CPU
SPEED
2.66 GHZ
24x Threads
12x CORE
RAM
32GB DDR3
HDD SSD
240GB
HDD SATA
2x 1TB
NETWORK
1GB
BANDWIDTH
20TB
FREE
1IP
LOCATION
USA
265,000 تومان
ماهانه
KVM اختصاصی رایگان
سیستم عامل انتخابی
تحویل یک روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته
سرور B2
Intel X5670
2x CPU
SPEED
2.93 GHZ
24x Threads
12x CORE
RAM
48GB DDR3
HDD SSD
240GB
HDD SATA
2x 2TB
NETWORK
1GB
BANDWIDTH
20TB
FREE
1IP
LOCATION
USA
300,000 تومان
ماهانه
KVM اختصاصی رایگان
سیستم عامل انتخابی
تحویل یک روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته
سرور B3
Intel X5670
2x CPU
SPEED
2.93 GHZ
24x Threads
12x CORE
RAM
32GB DDR3
HDD SSD
240GB
HDD SATA
2x 3TB
NETWORK
1GB
BANDWIDTH
20TB
FREE
1IP
LOCATION
USA
360,000 تومان
ماهانه
KVM اختصاصی رایگان
سیستم عامل انتخابی
تحویل یک روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته
سرور C1
Intel E5-2670
2x CPU
SPEED
2.60 GHZ
32x Threads
16x CORE
RAM
32GB DDR3
HDD SSD
240GB
HDD SATA
2x 1TB
NETWORK
1GB
BANDWIDTH
20TB
FREE
1IP
LOCATION
USA
435,000 تومان
ماهانه
KVM اختصاصی رایگان
سیستم عامل انتخابی
تحویل یک روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته
سرور C2
Intel E5-2670
2x CPU
SPEED
2.60 GHZ
32x Threads
16x CORE
RAM
48GB DDR3
HDD SSD
240GB
HDD SATA
2x 2TB
NETWORK
1GB
BANDWIDTH
20TB
FREE
1IP
LOCATION
USA
515,000 تومان
ماهانه
KVM اختصاصی رایگان
سیستم عامل انتخابی
تحویل یک روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته
سرور C3
Intel E5-2670
2x CPU
SPEED
2.60 GHZ
32x Threads
16x CORE
RAM
64GB DDR3
HDD SSD
240GB
HDD SATA
2x 2TB
NETWORK
1GB
BANDWIDTH
20TB
FREE
1IP
LOCATION
USA
569,000 تومان
ماهانه
KVM اختصاصی رایگان
سیستم عامل انتخابی
تحویل یک روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته